fbpx

קול קו

תקנון להורדת קבצי קריינות ללא תשלום:

 

בהורדת הקבצים המוצגים להלן אתה מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש והוראות הפרטיות וכי אתה מסכים שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן יחייבו אותך. אם אינך מעוניין שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות האלה יחייבו אותך, אזי אל תוריד את הקבצים ואל תעשה בהם שימוש.
לאחר הורדת הקבצים, תוכל להטמיע אחד או יותר מהם במערכת הטלפונית של עסקך. הורדת הקבצים באמצעות האתר הינה ללא עלות, ואינו מחייב את הגולש בשום אופן שהוא ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותי קריינות ו/או מוצרים אחרים כלשהם במסגרת האתר. 
עם זאת, אין לערוך את הקבצים בשום אופן! כמו קיצורם או הוספת קטע קריינות נוסף להקלטה הקיימת, שינוי מהירותם, ו/או הוספת מוסיקת רקע.
כמו כן, אין להעביר את הקבצים לעסק אחר בבעלות אחרת.
אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק את הקבצים הניתנים כאן להורדה.
על מנת לקבל את הקבצים יש צורך ברישום כתובת דוא״ל עדכנית. הגולש מתחייב למסור נתונים אמיתיים ועדכניים.
המידע נאסף לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר. גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגרי המידע של קול קו. גולשים שישתמשו באתר מסכימים כי מעת לעת ישלחו אליהם מסרים באמצעות הדואר האלקטרוני.
הגולש רשאי בכל עת לבקש למחוק את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת המייל: contact@kolkav.com

השימוש בקבצי הקריינות הינם על אחריות הגולש בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ללא מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לטיבם, תוכנם, ו/או התאמתם לשימוש כלשהו. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו והתוכן המצוי בהם.
הגולש מודע לכך כי לא ניתן להתאים את הקבצי הקריינות המוצגים להלן לצרכיו של כל עסק ללא תמורה כספית, ועל כן לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קול קו ו/או מי מטעמה בגין איכות הקבצים, קידודם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותך ודרישותך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי הקבצים נקיים מפגמים ו/או שגיאות או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן, אין אנו מתחייבים שהקבצים, יעבדו או יתאימו לכל המערכות בבטחה. בהתאם לאמור האתר מפעילתו ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהשימוש באתר, בקצי הקול המוצעים, או בחוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך או חדירה בלתי מורשת לאתר. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך כגולש האתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

הכתוב בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

0:00
0:00
דילוג לתוכן