fbpx

קול קו

תנאי שימוש באתר קול קו

הקדמה

 1. אתר האינטרנט קול קו (להלן “האתר”) הוא אתר המשמש למכירת קריינות לטלפוניה והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 2. האתר מפיק ומספק קריינות בקבצי סאונד לצורך הטמעתם במערכות הטלפוניה הנייחים והניידים בישראל. ההטמעה עצמה תבוצע ע”י הלקוח מול ספק הטלפון שלו, עפ”י תנאי השירות של ספק הטלפון עם הלקוח. אין לאתר קול קו כל צד או אחריות בתהליך ההטמעה עצמו, גם אם משלוח ההקלטה בוצעה בסיוע ממשק משלוח הקובץ.
 3. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון שלהלן.
 4. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
 5. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 6. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים. תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את האתר. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין אתר קול קו.
 8. התקנון נועד לקבוע כלים שיאפשרו שימוש חופשי ובלתי מוגבל בשירותים שמספק האתר, וכן בשירותים נוספים הנספחים לו בתחומי הקריינות.
 9. האתר יהא רשאי לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים כאמור יהיו תקפים החל ממועד עדכון התקנון המפורסם באתר. 

 

תוכן האתר

 1. כל תוכן האתר, לרבות קוד המקור, עיצוב האתר, חומר מילולי, תמונות, סימני מסחר של קול קו, וכיו”ב, שייכים בלעדית לקול קו,  ולא ניתנים לשימוש ע”י גורם אחר, ובכלל זה לא ניתנים לעיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, וכיו”ב בכל דרך שהיא, ללא הסכמת קול קו לכך, מראש ובכתב.

 

תקינות האתר ונכונות המידע

 1. קול קו רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, והכל ללא צורך בהודעה מוקדמת, או בהסכמת הגולש או בהסכמת צד שלישי כלשהו.
 2. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי קול קו אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם, בין במישרין ובין בעקיפין. וכי השימוש במידע במצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר באופן זמני או מוחלט.
 3. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של קול קו ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים (כמו למשל – מוסיקת הרקע).

 

סודיות ופרטיות 

 1. לגבי גולש שאינו רשום במערכת שומרת קול קו מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה, וכיוצא בכך, ואין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי.
 2. לגבי גולש הרשום באתר שומרת קול קו גם את נתוני ההרשמה שלו, קרי שם מלא, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא-אם-כן הוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים (כגון הצטרפות למועדון חברים, דיוור ישיר באינטרנט/טלפון ובדפוס, רכישות באתר, ועוד). מובהר כי הרשמה לאתר תיחשב להסכמה מצד הגולש לשמירת המידע הנ”ל אודותיו במאגר המידע של קול קו.
 3. האתר לא יעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב. האתר יהיה רשאי למסור פרטים אודות מקרה בו האתר נדרש לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.
 4. האתר יעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.
 5. האתר לא ישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצא בכך – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
 6. מובהר, כי האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם האתר העונים על ההגדרה “דבר פרסומת”, על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. בנוסף, האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש כאמור בדוא”ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, כמו לדוגמה: פרטים על ביצוע עסקה.
 7. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למחקו כליל וזאת באמצעות פניה ישירה במייל לכתובת contact@kolkav.com

 

אחריות והגבלת אחריות

 1. הזמנת הקריינות דרך האתר תבוצע לפי ההוראות הרשומות בכל עמוד מכירה. על הגולש מוטלת האחריות לקרוא את כל הפרטים המופיעים כתנאים לרכישה.
 2. קול קו  אינה ולא תהא אחראית לנזקים עקיפים או ישירים, שייגרמו למשתמש בגין השימוש במערכת או בגין תקלה במערכת או מכל סיבה אחרת הקשורה במערכת. קול קו לא תישא בשום אחריות המפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק ו/או נזקים עקיפים ותוצאתיים, שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מהסכם זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או מאי פעולה, שימוש או אי שימוש, במערכת או בנתונים שהופקו ממנה.
 3. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות באתר ובהסכם זה להוראות שהוסכמו עמכם במפורש ובכתב ובחתימת שני הצדדים יגברו האחרונות.

 

ביצוע הזמנה

 1. לאחר שהלקוח אישר את המלל לקריינות, לא יהיה ניתן לבצע שינויים טקסטואליים. כל שינוי מחייב בתוספת תשלום נוסף לפי התיקונים הנדרשים.
 2. מובהר כי רכישת שירותים במסגרת האתר אפשר ויחייבו תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, או בכל אמצעי אחר בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה .
 3. לתשומת לב הגולשים – לשם אבטחת המידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, קול קו עושה שימוש באמצעי האבטחה וההצפנה הטובים הידועים בשוק, לרבות מערכת סליקה מאובטחת.

 

פרטי המוצרים והשירותים

 1. הפרטים המופיעים באתר זה מציגים את הפרטים הניתנים למכירה. ובהם תיאורם של הפריטים, מחירם, זמן קבלתם, ופרטים רלוונטיים נוספים.
 2. אם קיים ספק או אי בהירות לגבי אחד מהסעיפים בהסכם זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר טלפונית 03-3741615, שלוחה 4, ו/או באמצעות יצירת קשר עם האתר.

 

 מחירים

 1. המחירים המופיעים באתר הינם בשקלים, ואינם כוללים מע”מ.
 2. המחירים המופיעים באתר הם עבור קריינות למענה קולי (נתב שיחות, הודעה בהמתנה, ושאר הודעות מוקלטות למערכות טלפוניות). המחיר כולל כתיבת תסריט, הקלטת קריינות בעברית, עריכת סאונד, מיקס עם מוסיקת רקע עפ”י הקטעים המופיעים באתר וקידוד הקובץ לפורמט הרצוי.
 3. תוספות שונות כמו קריינות בשפות אחרות שאינן עברית, ו/או עם קטעי מוסיקה אחרים – ניתנים לרכישה בתוספת תשלום.
 4. תיקונים טקסטואליים לאחר ביצוע ההקלטה יהיו בתוספת תשלום.
 5. האתר ישמור על הקובץ כ 30 יום לאחר סיום הפקתו, ולאחר מכן יתכן וימחק משרתי האתר. על אחריות הלקוח להוריד את הקובץ בפרק הזמן הזה.
 6. האחריות על הטמעת הקובץ בשרתי הטלפוניה הם על הלקוח בלבד. אין לקול קו חלק בהליך זה.
 7. יתכן ויהיו עלויות נוספות מצד ספק הטלפון להטמעת ההקלטה במערכות שלו. עלויות אלה יהיו על הלקוח בלבד ומי מטעמו. לקול קו אין כל חלק או מעורבות בעניין זה.

 

תשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית ביט, או בהעברה בנקאית.

א. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

 1. תשלום שיבוצע באמצעות כרטיס אשראי (להלן: “פעולה”) ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.
 2. תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו ייפוי כוח כדין.
 3. יש להקליד את פרטי כרטיס האשראי הנדרשים בשדות הנדרשים באתר או באמצעות שיחת טלפון עם נציג בהתאם להוראות הכתובות באתר.
 4. לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, רשאי האתר שלא לאשר את ההזמנה, ולבטל את העסקה עם חברת כרטיס האשראי לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ב. תשלום דרך אפליקציית ביט: יעשה למספר טלפון 052-4680164

ג. תשלום באמצעות העברה בנקאית: ניתן לבצע תשלום ע”י העברה בנקאית לחשבון מס’ 311491, סניף 712 בבנק הפועלים

 

הזמנת קריינות באופן עצמאי באמצעות האתר

 1. על מנת לבצע הזמנה באתר יש לבחור את סוג החבילה או השירות.
 2. יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר עד לסיום הרכישה.
 3. לאחר ביצוע הזמנה ע”י הגולש לא יתקבלו הסגות לאחר אישורה על ידי המשתמש. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג.

קבלת קובץ או קבצי הקריינות ומדיניות סבבי תיקונים

 1. הקובץ או הקבצים נשלח/ים בפורמט MP3 אלא אם נדרש קידוד בפורמט אחר.
 2. קבלת קובץ או קבצי הקריינות בעברית יהיה לרוב תוך 24 שעות ממועד אישור ההזמנה הסופי. לרבות הנוסח הטקסטואלי הסופי להקלטה וכן התשלום המלא עבור השירות.
 3. הזמנות הכוללת קריינות בשפות שאינן בעברית יבוצעו רק מול נציג האתר, וקבלת הקובץ או הקבצים יהיו בהתאם למה שהוסכם בכתב מול הנציג.
 4. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב במשלוח הקובץ או הקבצים שנגמרו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר או מי מטעמה.
 5. לאחר קבלת הקובץ או הקבצים, יש לעדכן את האתר על כל בעיה או אי התאמה תוך 7 ימי עסקים מקבלת הקובץ או הקבצים. בזמן זה ניתן לבקש סבב תיקונים בודד ללא תשלום נוסף (בכפוף להתחייבות האתר, בכל הקשור להגייה לא נכונה בקריינות, טון או קצב דיבור, קטע רקע מוסיקלי או בפורמט הקידוד).
  בקשות לאחר מכן יחויבו בתוספת של 10% מהמחיר הסופי שנקבע בביצוע ההזמנה עם מינימום של 50 ש״ח +מע״מ לסבב תיקונים..
 6. לאחר קבלת הקובץ או הקבצים, בקשות לתיקונים שמקורם בשינוי טקסט (כמו שינוי, קיצור או תוספת מילים בהתאם לחבילה שנרכשה) – יהיו בתוספת של 10% מהמחיר הסופי שנקבע בביצוע ההזמנה עם מינימום של 50 ש״ח +מע״מ לסבב תיקונים.
 7. בקשות לתיקונים מכל סוג (טקסטואליות ו/או בקריינות) לאחר 30 יום לאחר קבלת הקובץ או הקבצים, תחשב כהזמנת הזמנה חדשה.

 

ביטול הזמנה

א. המזמין רשאי לבטל את הזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

 1. הביטול כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981
 2. ניתן לבצע ביטול עסקה והחזרת הסכום ששולם עד סיום שלב כתיבת מלל ההקלטה בלבד.
  לאחר ביצוע ההקלטה – לא ניתן לבצע ביטול עסקה.
 3. ביטול של הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה. המזמין רשאי לשלוח הודעת טקסט (SMS), הודעת וואטצפ או דואר אלקטרוני, וחייב לאשר שבקשתו התקבלה.

ב. האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה:

 1. במקרה שהמזמין יפר את תנאי ההזמנה ו/או תנאי התקנון.
 2. בהתאם להוראות התקנון.
 3. ככל שיתברר כי מבחינה טכנית לא ניתן לספק את השירות.
 4. ככל שיתברר כי האתר אינו יכולה לספק את השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון.
 5. במקרה ונפלה טעות במחיר /או בתיאור השירות – כפי שהם מופיעים באתר.
 6. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר – הפוגעים בהליך התקין של המכירה.
 7. בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהאתר, לא יעלו כספים אלה על הכספים ששילם המזמין לחברה.
 8. האתר יהיה זכאי לקזז מהכספים המגיעים למזמין כל סכום המגיע לה מהמזמין בגין כל נזק שגרם לה.
 9. האתר רשאי לפי שיקול דעתו, לבטל הזמנה במידה ויש חשש כי המזמין סחר, סוחר או מתכוון לסחור במוצרים ו/או השירותים אותם הזמין, מזמין או מתכוון להזמין מהאתר.

ג. האתר רשאי לסרב להפיק, להקליט, או לסייע בכל דרך במקרים הבאים:

 1. לעסקים או לפרטיים המקדמים מוצרים מהחי. כמו בשר, ביצים, חלב, מוצרי עור, פרווה, חברות המבצעות ניסויים בבעלי חיים וכיוב’. קול קו הוא עסק בהנהלה טבעונית הרואה פגיעה בבעלי חיים לכל שימוש כלשהו כלא לגיטימית.
 2. לקידום עסקים למטרות בלתי חוקיות, זנות, הימורים, עסקי פרמידה וכיוב’
 3. האתר לא מתחייב להגדלת הכנסות או עסקאות של הלקוח בזכות השימוש בקבצים שיסופקו.
 4. לקוח המעוניין להזמין באמצעות אתר קול קו, מזמין את השירות לשימוש עסקי, ושלא למטרה לסחור בו

 

זכויות יוצרים

 1. השימוש בקבצים המסופקים הם עבור הטמעתם להאזנה במכשירי הטלפון בלבד. שימוש אחר מכל סוג שהוא מהווה הפרת זכויות יוצרים ופגיעה בקניין הרוחני של קול קו וחשוף לתביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך. אלא אם ניתן אישור על כך בכתב מהנהלת קול קו. יתכן ויהיה צורך בתשלום נוסף.

השימוש במוסיקת הרקע שמספקת ע”י קול קו הוא ברישיון אך תחת הגבלות מסוימות של ספק המוסיקה. ניתן לעיין ולקבל עותק של הרישיון בפנייה בכתב לאתר קול קו.


הדין החל ומקום השיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו ו/או בכל הקשור להוראות תקנון זה, לרבות פירושן ו/או ביצוען, תהא מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, והדין שיחול על כל התדיינות משפטית בקשר לכל הנ”ל יהיה הדין הישראלי בלבד.

 

0:00
0:00
דילוג לתוכן